प्रमुख समाचार

महराको बचाउमा रोशनी नै अदालतमा

काठमाडौं। नि’र्वतमान कृ’ष्णबहादुर म’हरा प्र’करणमा रो’शनी शा’ही पु’नः अदालतसम्म पु’गेकी छन्। आइतबार अदालतमा म्या’द थ’पका ला’गि महरा पु’ग्दा उनीपछि नि’वेदन लि’एर पु’गेकी हुन्। रो’शनीले अदालतमा आ’फूलाई प्रहरीले ज’बरजस्ती ग’री द’बाब दि’एर जा’हेरी दिन ल’गाएको दा’बी ग’रेकी छन्। महरा र आ’फ्नो पा’रिवारिक स’म्बन्ध भ’एको र आफूमा’थि ब’ला’त्कार न’गरेको जि’कीर उनले गरेकी छन्। उनले प्रहरीले प’टकपटक आ’फूलाई जा’हेर दिन बा’र्गेनिङ ग’रेको अ’रोप स’मेत ल’गाएकी छन्।

शु’रुमा महराले आ’फूमाथि ब’लात्कार ग’रेको आ’रोप ल’गाएकी शाहीले प’टकपटक ब’यान फे’र्दै आएकी छन्। ब’ला’त्कार प्र’यास ग’रेको भ’नेकी उनले के’ही दिनमा प्र’यासमात्र भएको भनिन् भने केही दिनमा य’स्तो केही नभएको ब’यानसमेत सा’र्वजनिक गरिन्। उनको यो क्र’म अदालतमा पनि दे’खिएको छ। उनले जिल्ला अदालत काठमाडौमा आ’फू वि’रुद्ध प्रहरीले ज’बरबजस्ती जा’हेरी हा’ल्न ल’गाएको भन्दै नि’वेदन दि’एकी छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *